ข่าววิศวฯ  รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ จากแก่นนครวิทยาลัย

เมื่อวันที่  12  กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สะเต็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2  (ห้องประชุม 2  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)  นายทองปาน  สุนทรารักษ์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ   ในฐานะผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ และขับเคลื่อนด้าน STEM  / ROBOT  (นวัตกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ)   จาก ดร.พีระ  รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในงาน THAILAND STEM FESTIVAL 2019  “เปิดบ้านเปิดความภูมิใจ ” :  แก่นนครวิทยาลัย  งานมหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิตัล

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธุ์  ตระหนักและเห็นคุณค่าแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางสเต็มศึกษา รวมถึงนโยบายอื่น ๆ  จาก กระทรวงศึกษาธิการ

In this article