ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ เกี่ยวกับระดับปริญญาตรี

1 การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
4 วินัยนักศึกษา
5 กิจกรรมนักศึกษา
6 ระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นที่นักศึกษาควรทราบ

1. การจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรี

1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอบภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาเพื่อการขออนุมัติสองปริญญา พ.ศ. 2546
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. 2547
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสอบประจำภาคของนักศึกษา (ฉบับแก้ไข 2) พ.ศ. 2551
8 ระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
10 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 440/2542) เรื่อง การใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานประกอบการลาและกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
11 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 829/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
12 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี
13 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1073/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวิชาการนักศึกษาที่กระทำความผิดอันมี สาเหตุมาจากการสอบ
14 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 771/2548) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1283/2549) เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนัก ศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2)
16 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 816/2552) เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้น ฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
17 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1076/2549) เรื่อง ให้นับรายวิชาภาษาจีนตามหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอนโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับเมนูด้านบน

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 963/2555) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2555
2 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 169/2553) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลับเมนูด้านบน

3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 336/2556) เรื่อง การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานบริหาร จัดการหอพักนักศึกษา
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 199/2554) เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษานพรัตน์ (หอ 9 หลัง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 200/2554) เรื่อง ค่าธรรมเนียมหอพักสวัสดิการนักศึกษา เคเคยู วรเรสซิเดนท์
4 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 336/2556) เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาในความดูแลกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หอพักที่ 1-27)
5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 730/2553) เรื่อง การใช้บริการและอัตราค่าธรรมเนียมห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 150/2543) เรื่อง อัตราค่าใช้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์

กลับเมนูด้านบน

4. วินัยนักศึกษา

1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1597/2551) เรื่อง เกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
3 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 871/2552) เรื่อง มาตรการดำเนินการสนับสนุนโครงการรณรงค์และสร้างวินัยในการเคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เครื่องแบบเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2547
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2547
6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 814/2551) เรื่อง กฎของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 815/2551) เรื่อง เกณฑ์การจัดคะแนนความประพฤตินักศึกษาที่พักในหอพัก
8 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 654/2551) เรื่อง ระเบียบปฏิบัติของหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก เคเคยู วรเรสซิเดนซ์)
9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 655/2551) เรื่อง กฎของหอพักสวัสดิการนักศึกษา (หอพัก เคเคยู วรเรสซิเดนซ์)

กลับเมนูด้านบน

5. กิจกรรมนักศึกษา

1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1477/2552) เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 382/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมตอนรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1668/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น
5 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. (ฉบับที่ 7/2551) เรื่อง การกำหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคบังคับสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
6 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กิตติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมการเสริมหลักสูตรดีเด่น

กลับเมนูด้านบน

6. ระเบียบและแนวปฏิบัติอื่นที่นักศึกษาควรทราบ

1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 829/2540) เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ
2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1740/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์เงินยืมฉุกเฉินนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 331/2552) เรื่อง สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการและผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 461/2544) เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 462/2544) เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการใช้รถใช้ถนนโดยเคร่งครัดใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 463/2544) เรื่อง มาตรการจำกัดการจำหน่ายและเสพสุราและเครื่องดื่มมึนเมาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 464/2544) เรื่อง มาตรการจำกัดการจำหน่ายและจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุประเภทดอกไม้เพลิงภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1470/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ
 กลับเมนูด้านบน