เมื่อวันที่  4  กันยายน  2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีกาลพฤกษ์  คณะพยาบาลศาสตร์  ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร  คณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์  ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสวันสถาปนาคณะพยาบศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี โดยมี ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในฐานะเจ้าภาพ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปัจจัยเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์ และฟังการบรรยายธรรมะ หัวข้อเรื่อง การอยู่ร่วมกันในยุคดิจิตอล

ส่วนในภาคบ่าย  ของวันที่ 7  กันยายน  2561 เวลา 13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์  ได้เดินทางมอบเงินบริจาค แบ่งเป็น 2 สาย  สายที่ 1  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาล ขอนแก่น  สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก  ส่วนสายที่ 2 บ้านพักคนชรานักบุญโยเซฟ ขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาเด็กพิเศษมารีย์นิรมล  ศูนย์พัฒนาศึกษาคนตาบอดขอนแก่น  และโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น

In this article