เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี พร้อมด้วย ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนายทองปาน  สุนทรารักษ์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ ได้เดินทางแสดงความยิดดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

In this article