เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับด้วยกันทั้งหมด 5 คน ดังนี้  นายกองพัน คุ้มไข่น้ำ นางมยุรี ยงกำลัง นางเสาวลักษณ์  ยศกรกุล นางพรรณี พันบุรี  นางธรธัญญา ธารเลิศ และในพิธีนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่องค์กรต่อไป

In this article