เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ศ.ดร. อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายเทคนิคแนวทางการเขียนบทความวิจัยให้คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่น  คณบดีได้กล่าวถึงรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปตีพิมพ์ได้ ซึ่งบทความประกอบไปด้วยชื่อเรื่อง บทคัดย่อ บทนำ วิธีการดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย และการสรุปผล  การเขียนบทความวิจัยที่ดีนั้นต้องต้องคำนึงถึงการค้นพบสิ่งใหม่ที่มีความน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง  เทคนิคแนวทางในการเขียนต้องชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดชื่อเรื่องที่กระชับ ได้ใจความที่ครอบคลุมเนื้อหา การเขียนบทนำที่สามารถจูงใจผู้อ่าน การเขียนวิธีการดำเนินการวิจัยทั้งวิธีการใหม่หรือวิธีการเดิมต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถปฏิบัติตามได้  นอกจากนี้ การแสดงผลการวิจัยที่ดีด้วยรูป กราฟ ตาราง ต้องเข้าใจง่าย และสามารถดึงดูดใจผู้อ่าน  อนึ่ง คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอนแก่นสามารถนำบทความวิจัยไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและสามารถพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ต่อไป
     หลังจากการบรรยายเทคนิคแนวทางการเขียนบทความวิจัยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นคณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 30 ท่านได้เข้าร่วมกลุ่มย่อยตามสาขา เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มดังนี้
     กลุ่มที่ 1 สาขาวิชา คอบ. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิค และคอมพิวเตอร์ โดย รศ.ดร. นันทกานต์ วงศ์เกษม
     กลุ่มที่ 2 สาขาวิชา คอบ. โยธา ก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้าง โดย รศ.ดร. วันชัย สะตะ
     กลุ่มที่ 3 สาขาวิชา คอบ. อุตสาหการ ออกแบบการผลิต และช่างกลโรงงาน โดย รศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว
     กลุ่มที่ 4 สาขาวิชา คอบ. เครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และช่างกลเกษตร โดย รศ.ดร. ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
     กลุ่มที่ 5 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดย อ.ดร. นุชวนา เหลืองอังกูร
รศ.ดร. ชาญณรงค์/ข่าว
จารุณี/รายงาน
In this article