เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร (วศ.29)  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม  “วิ่งกับนายช่าง มข.“  เพื่อรณรงค์ให้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มคนรักสุขภาพ  ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง จำนวน  124,500 บาท  มอบเข้า “กองทุนเพียรวิจิตร เพื่อพัฒนาด้านการเรียน การสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

สำหรับเส้นทางวิ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจุดเริ่มต้น  START และ สิ้นสุดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในงานมีผู้เข้าร่วมวิ่งกับนายช่าง ประมาณ 4,320 คน แบ่งเป็นระยะ half 1,413 คน mini 2,013 คน  ระยะ fun run หรือเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 894 คน

ในโอกาสนี้ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมวิ่งในรายการนี้  ประกอบด้วย   ผศ.ธรา ธรรมโรจน์  รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มีทีมบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในรายการ ดังนี้  ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  คุณชัยชาญ วรนิทัศน์ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 17 และประธานชมรมศิษย์เก่า วิศวะ มข. อีสาน  และคุณยศสิริ ถิรมงคลชัย วศ.25 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์

In this article