เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2562  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร  คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  อาจนาเสียว  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมกร  ขวาของ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ได้ร่วมหารือกับ คุณสุชาดา  แทนทรัพย์ ไอเดียร์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ( OFFCIAL SPOKESPERSON OF THE MINISTRY OF INDUSTRY )  เกี่ยวกับผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อาทิผลงานการพัฒนาวิสาหกิจ และผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และอื่น ๆ  เพื่อร่วมมือ พัฒนาและต่อยอดผลงานต่อไป

In this article