รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบรางวัลเกียร์มอดินแดงให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ รางวัลเกียร์มอดินแดง    ด้านวิชาการ     คือ        นางสาวอินทิรา  หว่านขี้เหล็ก   นักศึกษาชั้นปีที่ 3  หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย    คือ        นางสาวถิรษิมา  เมืองช้าง      นักศึกษาชั้นปีที่ 3   หลักสูตรวิศวกรรมเคมี  และด้านจิตอาสา    คือ     นางสาวขนิษฐา  บุญสมัคร     นักศึกษาชั้นปีที่ 2   หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยความวิรยะอุตสาหะ ความอดทน และพยายามทั้ง ในการตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมระหว่าง ส่งผลให้นักศึกษาได้รู้จักความมีรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม

In this article