1.  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ฉบับที่ 93/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและบทบาทหน้าที่ของกรรมการประเมินหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
1. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่ 153/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่ 154/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่  270/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
4. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่ 155/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
5. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่ 159/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
6. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่ 516/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่ 163/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
8. คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ที่ 615/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์