เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าขอนแก่น ผู้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและผลิตชุด KKU-PAPR Suits (Powered Air Purifying Respirator) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ ที่ปรึกษางานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการมอบ PAPR Suit : Gen 1.2 จำนวน 4 ชุด ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ศาสตราจารย์ นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล เป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป #ขอนแก่นต้องรอด #ENKKU #MDKKU
In this article