เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. รัชพล  สันติวรากร คณบดี รศ. ดร. จีรนุช  เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ และ รศ. ดร. ธัญลักษณ์  ราษฎร์ภักดี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับ Mr. Jonathan Clement ตำแหน่ง Chief Technology Officer (CTO) ของบริษัท Nanostone โดยเดินทางมายังคณะฯ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญ และให้ความรู้ในด้าน Water Treatment Technology แก่โครงการวิจัยเรื่อง “Integration of Human and Animal Waste Management for Sustainable Control of Liver Fluke Infection in Northeast Thailand (Lawa Model)” โดยมี รศ.ดร. สุรพล  ผดุงทน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับนักวิจัยจากคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ Mr. Jonathan Clement ยังดำรงตำแหน่ง Chairman of the International Water Associations (IWA) Global Conference on Leading Edge Technologies ซึ่งจากการหารือ งานประชุมวิชาการดังกล่าวมีแผนที่จะจัดขึ้น ในปี พ.ศ. 2565 และมีความสนใจที่จะจัดงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ดังนั้น  จึงได้หารือกับผู้บริหารคณะฯ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดประชุมฯ โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งการหารือภายใต้หัวข้อดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น

In this article