เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 ตึกสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ และ คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) และทีมงานจากทั้ง 4 หน่วยงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสนใจในผลงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาด้านการตลาดและอุตสาหกรรมยาง พลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ อุตสาหกรรมยางพารา ผลิตภัณฑ์ eco & green วิสาหกิจด้านการเลี้ยงไก่เนื้อ วัวเนื้อ เพื่อการสร้างศักยภาพให้กับกิจการและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีจัดทำบันทึกความร่วมมือร่วมกันต่อไปในเร็วๆ นี้

In this article