เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN QA GAP Analysis” ให้กับหลักสูตรนำร่อง 4 หลักสูตร ที่จะนำเกณฑ์คุณภาพ AUN QA มาใช้ในการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรม โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

In this article