งานปฏิบัติการและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Autonomous Mobile Robots Bootcamp รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 4 ครั้ง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ จำนวน 50 คน (10 ทีม) และได้วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้าน Autonomous Mobile Robots (AMRs) หรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติในการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา
ดังนั้นในระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 จึงได้จัดการแข่งขัน Autonomous Mobile Robots Challenge 2024 รุ่นที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ทั้ง 10 ทีม เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และมีประสบการณ์การร่วมแข่งขัน และนำองค์ความรู้ที่เข้าการอบรมเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการทำภารกิจการแข่งขัน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อให้นักศึกษาจะได้นำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต