คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหน้าสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและผลักดันภารกิจต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ กับ คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมในด้านการพยาบาลและสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
In this article