เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง  อาจารย์ประจำหลักสูตรโทรคมนาคม (นานาชาติ) ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ในโอกาสที่ สำนักงาน กสทช. ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายถึงโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบาของจังหวัดขอนแก่น จาก รศ.ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง อีกด้วย

In this article