เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  อ. ดร. ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ ที่ปรึกษางานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์  และอาจารย์นักวิจัยจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมงานวิจัยร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง พัฒนา ประดิษฐ์ปืนยิงแห โดยมีหลักการของงานวิจัย เนื่องจากปัจจุบัน มีเหตุคนคลุ้มคลั่ง ทำร้ายร่างกายบุคคลอื่น รวมทั้งตนเอง เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งในการเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการระงับยับยั้ง และจับกุมคนคลุ้มคลั่ง อาทิเช่น อุปกรณ์ไม้ง่าม ปืนยิงแห เป็นต้น ซึ่งปืนยิงแห นั้น เป็นอุปกรณ์ที่สามารถยับยั้งและจับกุม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากแต่ในปัจจุบัน ทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มีอุปกรณ์ปืนยิงแหจำนวนจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้นทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิจัย พัฒนา ประดิษฐ์ “ปืนยิงแห” เพื่อที่จะได้นำมาใช้เป็นอุปกรณ์ ในการระงับยับยั้งและจับกุม คนคลุ้มคลั่ง เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและร่างกาย ของประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป งานวิจัยอยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 22ธันวาคม 2563

In this article