เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานฝ่าย มข. และมี นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เป็นประธานฝ่าย กฟผ. ร่วมด้วย คณะกรรมการฝ่าย มข. ประกอบด้วย ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่าย กฟผ. ประกอบด้วย นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน  นายสหชาติ พิลาออน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคณะกรรมการโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. โรงไฟฟ้าน้ำพอง และ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมประมาณ 25 คน โดยในการประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 ฝ่าย ได้ปรึกษาหารือในแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัย การพัฒนาบุคลากร กิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และแผนการดำเนินงานในปี 2566 รวมทั้ง การรายงานสรุปผลการดำเนินงานในโครงการฯ ประจำปี 2565 ด้วย

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ.-มข. ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างบุคลากรของ กฟผ. และบุคลากรภายนอก ได้แก่ มข. และ ฟฟล. ในงานด้านวิจัยและพัฒนา การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน กฟผ. แก่หน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก่สังคมส่วนรวมด้วย

 

ข่าว / สุกัญญา  วรรณสิทธิ์ หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ภาพ / ธีรฉัตร  อนิวรรตเมธี

In this article