เมื่อวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการข้อมูลด้วยภาษาไพทอน (Data Science with Python) ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร โดยมี รองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุภาพ มีสมบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระเดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยาการข้อมูล (Data Science) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจรูปแบบของกระบวนการที่ใช้งานได้จริง  ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

งานวิจัย/ข่าว

In this article