เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ การบริหารทรัพยากรเพื่อสนับสนุนงานวิจัย  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และรองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมทั้งอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

In this article