เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Cloud Computing-Past and Future Impact to the IT Industry ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และรองศาสตราจารย์จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ชาตรี แสงประชาธนารักษ์ ตำแหน่ง Senior Software Engineering จากบริษัท NetApp ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการบรรยายครั้งนี้ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการหลักการและการใช้บริการ Cloud Computing  ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 120 ท่าน

ข่าว-งานวิจัย

In this article