เมื่อวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Deep Learning for Computer Vision) ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร โดยมี รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณทัพนันทน์  เอี่ยวพานทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัจฉริยะ และทีมวิทยากรจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุภาพ มีสมบูรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระเดช พลสวัสดิ์ โดยการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning) Computer Vision) (คอมพิวเตอร์วิทัศน์) ให้แก่นักพัฒนา ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน

 

ข่าว-งานวิจัยและบริการวิชาการ

In this article