.ในวันที่  18  พฤศจิกายน  2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท  เท็ค เดต้า แอดวานซ์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  โดยรองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายธวัช  บัณฑิตอนุกูล  ผู้จัดการประจำประเทศไทย  เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างสารสนเทศแบบจำลองทางด้านวิศวกรรม (Building Information Modeling : BIM) ให้กับอาจารย์  นักศึกษา วิศวกร  สถาปนิก และผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนทั่วไป ผู้สนใจจะเข้าอบรมสามารถติดตามโปรแกรมการอบรมและหลักสูตรการอบรมได้ทาง  www.en.kku.ac.th

In this article