เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานฝ่าย มข. และมี นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เป็นประธานฝ่าย กฟผ. ร่วมด้วย คณะกรรมการฝ่าย มข. ประกอบด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ศ.ดร.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่าย กฟผ. ประกอบด้วย นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสหชาติ พิลาออน ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคณะกรรมการโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. โรงไฟฟ้าน้ำพอง และ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -1 รวมประมาณ 25 คน

In this article