เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานฝ่าย มข. และมี นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เป็นประธานฝ่าย กฟผ. ร่วมด้วย คณะกรรมการฝ่าย มข. ประกอบด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่าย กฟผ. ประกอบด้วย นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสหชาติ พิลาออน ผช.ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 นายเกษม ปิดสายะตัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง นายพงศกร เรืองมนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รวมทั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นคณะกรรมการโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. โรงไฟฟ้าน้ำพอง และ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมประมาณ 25 คน

โดยในการประชุมฯ ได้มีการรายงานสรุปการผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. – มข. ในรอบปี พ.ศ. 2564 อาทิเช่น โครงการวิจัยที่ทำร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ความก้าวหน้าของการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท จากรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2564 อีกทั้ง มีการนำเสนอข้อเสนอโครงการของนักวิจัย มข. ซึ่งหัวข้อวิจัยดังกล่าวได้มาจากหน่วยงาน กฟผ.

In this article