เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) โครงการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบนสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตำรวจภูธรภาค 4 กับ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๔ โดย พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) โดย นายชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจชัย อึ้งอารุณยะวี เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ หอประชุมควรเดชะคุปต์ ตำรวจภูธรภาค 4 ซึ่งทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน ในการพัฒนาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบนสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชาชน ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยม SMILE ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการอุทิศเพื่อสังคม

In this article