เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้               รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มข. ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ          นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. และมี นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายเกียนเรง เลียงจินดาถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจาก      ทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร

การลงนามฯ ในครั้งนี้ เป็นการลงนามต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของ กฟผ. และ มข. ส่งเสริมและให้การสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทและกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ แก่บุคลากรทั้งสองหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เพื่อความร่วมมือและการประสานงานอันดีต่อกัน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถงานด้านวิจัยและนวัตกรรมให้กับบุคคลกรทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งขอบเขตการดำเนินการให้ความร่วมมือ ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสนับสนุนงานด้านวิชาการแก่ กฟผ. ประกอบด้วย

  1. สนับสนุนหลักสูตรการอบรม/การศึกษา/การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาหรือวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ.
  2. สนับสนุนบุคลากรเพื่อให้คำปรึกษา เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนา หรือวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมร่วมกัน
  3. สนับสนุนการศึกษาต่อที่ มข. ของบุคลากร กฟผ. และ บุคลากรของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) ที่จะเป็นประโยชน์ในความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล.
  4. สนับสนุนการเชื่อมโยงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับสถาบันวิชาการอื่น ๆ มีความร่วมมือกับ มข.
  5. สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของ กฟผ.

ด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะสนับสนุน มข. ประกอบด้วย

  1. สนับสนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนวิจัยและพัฒนาแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่ายและบุคคลากรของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของ กฟผ.
  2. สนับสนุนการเชื่อมโยงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มข. กับสถาบันวิชาการอื่น ๆ ที่มีความร่วมมือกับ กฟผ.
  3. สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ของ มข.

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการให้การสนับสนุนบุคลากร พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาหรือวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม และสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันแก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และจะร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. กับ มข. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละฝ่าย เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดในแต่ละโครงการ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่าย ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี

หลังจากนั้น ได้มีการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินโครงการ MOU กฟผ. มข. โดยมี นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เป็นประธานฝ่าย กฟผ. และ มี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. เป็นประธานฝ่าย มข. ร่วมด้วยคณะกรรมการทั้งสองหน่วยงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

In this article