ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน กฟผ. ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กฟผ. – มข. ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน (Carbon Capture)” วิทยากรโดย รศ.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ “ความเข้าใจ Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS)” หัวข้อ “เทคโนโลยีในปัจจุบัน สำหรับ Carbon Capture” และหัวข้อ “เทคโนโลยีในปัจจุบัน สำหรับ Storage and Utilization” ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน ประกอบด้วยบุคลากรจาก โรงไฟฟ้าน้ำพอง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว / สุกัญญา  วรรณสิทธิ์ หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ภาพ / ธีรฉัตร  อนิวรรตเมธี
www.facebook.com/EngineeringKKU

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข

In this article