เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ ที่ปรึกษางานวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula UTC) โดยมี อ.ดร.ประวีร์ เครือโชติกุล หัวหน้าศูนย์ฯ และ คุณณภัทร ตัณฑิกุล ให้การต้อนรับ นำเสนอ และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ UTC ในครั้งนี้

In this article