เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามในสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม โครงการวิจัยเรื่อง “ระบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์สำหรับพนักงานเดินเครื่องของศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ด้วยงบประมาณรวม 1,778,963 บาท โดยมี รศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายจีระพงษ์ แก้วภิรมย์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ท่ามกลางคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว / สุกัญญา  วรรณสิทธิ์ หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ภาพ / ธีรฉัตร  อนิวรรตเมธี

In this article