รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งข่าวดีเกี่ยวกับการได้รับการจัดอันดับจากสถาบันระดับโลก SCImago Institutions Rankings อีกครั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลกทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering โดยปี ค.ศ. 2022 มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) ในด้าน Industrial & Manufacturing Engineering มีดังนี้
1 (176) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 (512) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : National Science and Technology Development Agency : NSTDA – Thailand.
3 (526) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 (528) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (531) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 (544) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
7 (597) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
8 (624) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 (626) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 (655) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11 (726) มหาวิทยาลัยมหิดล
12 (731) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงการได้รับการจัดอันดับจาก Scimago Institutions Ranking ปี 2022 ให้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ และอันดับ 176 ของโลกทางด้าน Industrial & Manufacturing Engineering ในครั้งนี้ว่า คณะยินดีและมีความภาคภูมิใจที่ได้รับผลการจัดลำดับเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศในสาขา Industrial and Manufacturing Engineering ซึ่งเป็นสาขาที่มีความเข้มแข็งในคณะ ผลงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีจำนวนและคุณภาพสูงของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและสร้างความภูมิใจให้กับสถาบัน ศิษย์เก่า บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบัน เป็นผลงานที่ตอกย้ำการบรรลุความสำเร็จของวิสัยทัศน์คณะในการเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ

In this article