เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00-16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษ ณ ห้อง 18307 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจในหัวข้อเรื่อง “การทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ” โดยมี รองศาสตราจารย์ชินะวัฒน์ มุกตพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ ราชบัณฑิตและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว. ซึ่งมีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงมากกว่า 10,000 ครั้ง มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จ โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้มีมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยายจาก อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน อย่างมาก

ข่าว/งานวิจัย
ภาพ/ธีรฉัตร

In this article