คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ THE World University Ranking 2022 by subject : Engineering  ข้อมูล ณ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ติดอันดับที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ และอันดับที่ 801-1,000 ของโลก ติดอันดับใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

1.Chemical Engineering
2.Civil Engineering
3.Electrical & Electronic Engineering
4.Mechanical & Aerospace Engineering
5.General Engineering

จากตารางจัดอันดับ Times Higher Education เป็นตารางข้อมูลหนึ่งเดียวในโลก ที่ตัดสินมหาวิทยาลัยวิจัย โดยตรวจสอบพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัยในด้านการสอน การวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ และภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ  ผู้จัดอันดับใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดสมรรถนะ 5 ด้านคือ Citation หรือ การอ้างอิง (อิทธิพลของงานวิจัย) Industrial Income หรือเงินรายได้จากอุตสาหกรรม (จากการถ่ายทอดองค์ความรู้) International Outlook หรือภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ  (ครอบคลุมบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัย) Research หรือ การวิจัย (ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียง) และ Teaching หรือ การสอน (หมายถึงสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้) (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563)
หากพิจารณาจากตัวชี้วัดด้านต่างๆ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลการจัดอันดับที่โดดเด่นในแทบ ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Citation หรือการถูกอ้างอิงของบทความวิจัย และ Industrial Income หรือเงินรายได้จากอุตสาหกรรม รองลงมาจะเป็น International Outlook หรือภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติ  Teaching หรือ การสอน และ Research หรือ การวิจัย ตามลำดับ

อ้างอิง:

– https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/subject-ranking/engineering#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

– https://th.kku.ac.th/31833/

In this article