คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหน้าสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและผลักดันภารกิจต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ นำโดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ กับ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ที่สนับสนุนกระบวนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมร่วมกับทางการแพทย์ และสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งผลจากความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
In this article