เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบ เครื่อง VR Headset จากคณะผู้บริหารงาน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุปกรณ์นี้จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ให้บริการในห้องสมุด เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ

In this article