คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งหน้าสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและผลักดันภารกิจต่างๆ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ กับ สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับสถาบันวิจัยและบริการด้านออทิซึม และเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรมในด้านการให้บริการแก่บุคคลออทิซึม ซึ่งผลจากความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
In this article