เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 9.00 – 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงาน Lunch Talk การเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ ในหัวข้อ “AI for Medical Technology” เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางการแพทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.พญ.วิมลรัตน์ ศรีราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.อนุพล พาณิชย์โชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชารังสีวิทยา ออร์โธปิดิกส์ อายุรศาสตร์ วิสัญญีวิทยา และจักษุวิทยา นำเสนอข้อมูลประเด็นโจทย์วิจัยทางการแพทย์ ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.จีรนุช  เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดร.ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศวัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมรับฟังและจับคู่กับโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาร่วมกันต่อไป

การเสวนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทั้งในห้องเสวนาและผ่านทางโปรแกรม Zoom จำนวน 50 ท่าน ซึ่งการจัดกิจกรรมเสวนาแบบ Lunch Talk ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์นี้มีกำหนดจัดแบบสลับกันทุกเดือน เพื่อสร้างบรรยากาศ ความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อคนอิสาน เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าว /จตุพร พิทักษ์พลรัตน์ หน่วยส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ภาพ / ธีรฉัตร  อนิวรรตเมธี

In this article