เมื่อวันที่ 1-4 ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัทรวมเกษตรอุตสาหกรรมในนามกลุ่มมิตรผล ได้ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรม ironman การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ ด้วยการประสานงานของงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฝั่งคณะเกษตรศาสตร์

โดย มีวิทยากรจากทั้งสามหน่วยงาน ได้แก่
– ผศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ และ ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ จากสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
– ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี และ ผศ.ดร.วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ จากสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
– รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานอ้อย, ผู้อำนวยการด้วนอ้อยมิตรภูเขียว, ดร.ปรีชา พราหมณีย์, จป.เป็นเอก, คุณนิเวศ สุวรรณบุตร, คุณกฤษณ์ สรรพอาสา, คุณนิธิวัต วันไธสง คุณจำนาญ โคตรภูเวียง, ดร.สมหวัง อนุสรณ์พรเพิ่ม และ คุณอนุพงษ์ นามเจริญ ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมิตรผล

โดยการอบรมมีทั้งส่วนของภาคบรรยายและการศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งมีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี และ นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้เข้าใจถึงปัญหาในการทำงานจริงและเกิดการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

In this article