เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในฐานะประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ พร้อมด้วย นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ นายสมนึก เนินทราย ศ.สุขชาติ เกิดผล รศ.ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ รศ.ไพบูลย์ ดาวสดใส ผศ.สุรพล เนสุสินธุ์ นายสถิตย์ แก้วบุดตา นายมนูญ สุดใด และนางสาวเอมอร ชอบสว่าง กรรมการจรรยาบรรณ ในโอกาสประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร (ก.จ.ม.) สัญจร ครั้งที่ 4/2565 โดย ท่านสุรพล เพรชวรา ได้กล่าวนโยบายกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

โดยการประชุมครั้งนี้ รศ.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณประจำคณะ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณในภาพรวมและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสะท้อนผลการดำเนินงานในด้านจรรยาบรรณของคณะ

In this article