เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563   รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์และนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ให้การต้อนรับ   พลเอกรณภพ จันทรนิยม  รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าติดตามประเมินผลงานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ  โดยได้เข้าติดตามและประเมินผลโครงการ “พัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการอำนวยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มิลลิเมตร” ซึ่งมี รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหัวหน้าโครงการและทีมนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์

In this article