เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 Prof.Kazuhito Sakai จาก University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ในการนี้ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมประชุมในครั้งนี้

Prof.Kazuhito Sakai ได้แจ้งว่า มีความประสงค์ที่จะส่งนักศึกษาจาก Graduate School of Agriculture, University of the Ryukyus มาแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านวิศวกรรมเกษตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางด้านการใช้เครื่องมือวิศวกรรมเกษตรในสถานที่จริง และให้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดทางวิชาการมากยิ่งขึ้น จึงมีความสนใจที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง จาก Graduate School of Agriculture, University of the Ryukyus และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เกิดเป็นโครงการและรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทางคณะฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และทั้งสองสถาบันได้มีความเห็นว่าจะมีความร่วมมือด้านอื่นๆในอนาคตมากยิ่งๆขึ้นไป

 

บุษราภรณ์ อินทร์ตาแสง/ข่าว
ธีรฉัตร/ภาพ

In this article