เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงผลการดำเนินงานที่สอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ OKRs ที่รับผิดชอบ และการปรับปรุงผลการดำเนินที่สำคัญที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา

In this article