วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรของคณะฯ ในการนี้ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้างาน ร่วมให้การต้อนรับ

In this article