ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คือ

รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558

In this article