คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นใน ด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องคณบดี ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ  ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. รางวัลศรีเกียร์มอดินแดง คือ นางสาวพิมพิภาภัชญ์ จิงหะรานนท์  ชั้นปีที่ 4    สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ   พร้อมทุนการศึกษา  10,000  บาท
  2. รางวัลเกียร์มอดินแดง รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  5,000  บาท มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้

–  ด้านวิชาการ  นางสาวปิยธิดา  ไชยศิวามงคล     ชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

–  ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน นางสาวกชกร  เข็มทองหลาง     ชั้นปีที่ 3   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

–  ด้านกีฬา และสุขภาพอนามัย นางสาวปรางค์ทิพย์  ศรีอำไพ     ชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

–  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  นายสุทธิพงษ์  คามินทร     ชั้นปีที่ 4   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

– ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  นายสิทธิศักดิ์  ภูมิสาขา ชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– ด้านจิตอาสา นายคณิศร  เจริญ    ชั้นปีที่ 4    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

– ด้านนวัตกรรม นางสาวกมลพรรณ  แก้วเฮียง     ชั้นปีที่ 4    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

พิธีมอบทุนการศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของคณะวิศวกรรมศาสตร์  กำหนดจัดขึ้นทุกปี  เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในทุกมิติ

In this article