เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย โดยทูลเชิญ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีนักศึกษา และประชาชนที่สนใจมากกว่า 500 คน  ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เผยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้า ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหลักใจ  และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมือง ตลอดจน ปกครองดูแลให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุกมาตั้งแต่เริ่มความเป็นชาติไทย “ทุกวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้จนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นคณะวิศวกรรมการจึงตั้งใจจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดี และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้  โดยเชื่อว่าการนำหลักความภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราชาวไทย จะนำพาสู่การพัฒนาประเทศด้วยความยั่งยืนสืบไป”
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นมาโดยพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ หากมองย้อนกลับไปถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรงเมตตาขยายการศึกษา ให้กับประชาชนทุกคนมีโอกาสเรียนหนังสือ ซึ่งมาจากพระบรมราโชวาทของพระองค์ ความเจริญทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพระกรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้น
         ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ยังกล่าวต่ออีกว่า “การเน้นย้ำให้บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้ความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น คณะวิศวกรรมได้ทูลเชิญ หม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล ซึ่งมีศักดิ์เป็นเหลนของรัชกาลที่ 5 จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความความรู้อย่างชัดแจ้ง  ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย”
       ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งภายใต้วิกฤตดังกล่าว ได้พัฒนาการและขยายความรุนแรงจนก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายในสังคมไทย อาทิ ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมิได้ขึ้นอยู่กับการปกป้องอธิปไตยของอาณาเขตหรือดินแดนเพียงอย่างเดียว หากแต่ความมั่นคงของชาติจะต้องเกิดขึ้นจากการบ่มเพาะภายในจิตใจของคนในชาติ ให้มีความรัก ความภูมิใจในชนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของตนเอง
       ดังนั้นโครงการ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” จึงเปรียบเหมือนโครงการที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาให้ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อันหาที่สุดมิได้ เคารพรัก และเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิด รวมถึงน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่ดีมีสุขตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลังมวลชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชาติต่อไป