เมื่อวันที่   6  กุมภาพันธ์  2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Designer ภายใต้โครงการ  “การพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ขึ้น โดยมี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในด้านความรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลอื่นในภาคอุตสาหกรรม และช่วยกระจายการพัฒนาของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มากขึ้น

โดยโครงการฯนี้ เป็นความร่วมมือของภาครัฐและเครือข่ายองค์กรด้านระบบอัตโนมัติ ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Isan-CoRE) มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหน่วยงานพันธมิตร  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (System Integrator) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรจะมีการการอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตร การออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machinery and Mechanical Design) รุ่นที่ 1 2. หลักสูตร การออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machinery and Mechanical Design) รุ่นที่ 2 3. หลักสูตร การออกแบบสายการผลิตอัตโนมัติ (Automation Production Line Design) และ4. หลักสูตร การออกแบบหุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary Robot Design)

อย่างไรก็ตามฯ การอบรมในครั้งนี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้และพัฒนาทักษะในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทยต่อไป

In this article