เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดย นายวีระเดช  ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่ามกลางคณาจารย์จากทั้งสองสถาบัน กว่า 30 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวัตร คณบดี  เปิดเผยว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยบันทึกข้อตกลงฉบับแรก ได้หมดอายุลงในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้นทั้งสองสถาบันจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงขึ้นใหม่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีความเป็นนักวิจัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสนับสนุนสื่อ หรืออุปกรณ์ และสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกงานของนักเรียนตามความเหมาะสม พร้อมทั้งจัดหาอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่อาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) จัดกิจกรรมการฝึกงานให้กับนักเรียน ซึ่งลักษณะการฝึกงาน อาทิเช่น  การทำการทดลองแบบ mini-project  การเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  การเรียนรู้ หรือแนวทางการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย อย่างไรก็ตาม การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้   จะได้ขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และคิดวิเคราะเชิงวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป ในอนาคต

ทิพากร/ข่าว
จารุณี/เรียบเรียงรายงาน

In this article