ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่ 7 พ.ศ. 2562 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) จากโครงการดังกล่าวของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดังนั้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย  รศ.อนันต์ มุ่งวัฒนา  (ประธานกรรมการ) อาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภนิมิต (กรรมการ)  ผศ.รสริน โอสถานันต์กุล (กรรมการ)  ผศ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ (กรรมการ) ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร

In this article